(بسم الله الرحمن الرحیم)
صحبت های استاد رائفی پور در مورد وجود افراد و جریان های مشکوکی که دائم برای رهبری هزینه سازی میکنند. از جمله اقدامات این افراد مشکوک این است که اشخاصی که دارای محبوبیت اجتماعی هستند را در برابر رهبری قرار میدهند.

» مصاف