هوای قلب من از دوری تو دلگیر است
صفا بیار خودت با صفای آمدنت

تمام ترسم از این است بی شما بروم
خودت بگو كه كجایم ، كجای آمدنت؟