سخنان استاد شفیعی سروستانی در شصت و یکمین نشست از سلسله نشت‌های فرهنگ مهدوی که در این برنامه به بیان موضوع فراخوانی شیاطین و نحوه ورود شیاطین به دنیای ما در آخرالزمان و وضعیتی که جهان در این دوران دارد و تنها راه نجات ...  پرداخته می شود.

دانلود : فراخوانی شیاطین