دنیای با حضـــور تــو دنیای دیگری است

 روز طلوع سبز تـــو فـــردای دیگری است

 

بـــوی بهشت مــی‌وزد از کــــوچه باغ‌ها

 خاک زمین بهاری گـــل‌های دیگری است

 

گــل‌های مــریم از گــل نرگس معطــرند

 عیسی اسیر نام مسیحای دیگری است

 

دیگر زمان از این همه تکرار خسته است

 تاریـــخ بی‌قــــرار قضـــایای دیگری است

 

فردای بی تو باز شبی از سیاهی است

 فردای با تــــو روز به معنای دیگری است

 

با هـــر غـــروب جمعه دلــــم زار می‌زند

 چشم انتظار جمعه‌ی زیبای دیگری است